« Back

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

13284

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (pot. plan miejscowy, MPZP) jest aktem prawa miejscowego przyjmowanym w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może wykraczać poza granice administracyjne gminy, może za to obejmować tylko część jej obszaru. Na terenie gminy może obowiązywać więcej planów miejscowych, ich granice jednak nie mogą się nakładać.

Organem sporządzającym plan miejscowy jest odpowiednio:
   - wójt (w gminach wiejskich),
   - burmistrz (w miejskich lub miejsko-wiejskich),

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany jest przez radę gminy (radę miasta) i ogłaszany przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym.


 

Przejdź do usługi

Formularz kontaktowy Formularz kontaktowy

Usługa: