Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego (e-wrota) Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego (e-wrota)

 

Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego (e-wrota)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne

Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Typ projektu 1. Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie e-Government zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office).

Beneficjent

Projekt e-wrota realizowany jest w partnerstwie przez Gminę Goczałkowice-Zdrój, Gminę Kobiór, Gminę Miedźna, Gminę Pawłowice, Gmina Pszczynę, Gminę Suszec oraz Powiat Pszczyński.

Ogólny opis projektu

Projekt e-wrota ma na celu wdrożenie sytemu informatycznego, umożliwiającego dostęp do informacji i usług drogą elektroniczną. Projekt dotyczy usług z zakresu m.in. oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia. Informacje zlokalizowane są na mapach powiatu pszczyńskiego. Odbiorcami wymienionych usług są przede wszystkim mieszkańcy powiatu pszczyńskiego. Pośrednio korzyści odniosą także podmioty sektora prywatnego i publicznego.

Zgodność z celami RPO WSL

Dofinansowany projekt jest zgodny z Celem Głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 tj. „Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej i przestrzennej regionu", szczególnie w zakresie płaszczyzny społecznej: poprawa jakości życia mieszkańców, wzbogacenie tożsamości kulturowej i procesy integracyjne, rozwój usług i zasobów społecznych, wzrost mobilności zawodowej i społecznej. Opisywany projekt wpisuje się w Cel Szczegółowy RPO WSL - Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego
w regionie.

Budżet

Budżet projektu: 2 326 127,42 zł
Dotacja: 1 941 898,11 zł
Poziom dofinansowania z UE: 85%
Procentowy wkład własny Partnerów ze względu na liczbę mieszkańców:

Gmina Pszczyna – 48%
Gmina Pawłowice – Lider Projektu – 17%
Gmina Miedźna – 15%
Gmina Suszec – 10%
Gmina Goczałkowice – Zdrój – 6%
Gmina Kobiór – 4%

Mapa Powiatu Pszczyńskiego Mapa Powiatu Pszczyńskiego

Telefony alarmowe Telefony alarmowe

Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie 999
Europejski Numer Alarmowy 112

 

 

 


Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie wodociągowe 994