Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego (e-wrota)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne

Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Typ projektu 1. Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie e-Government zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office).

Beneficjent

Projekt e-wrota realizowany jest w partnerstwie przez Gminę Goczałkowice-Zdrój, Gminę Kobiór, Gminę Miedźna, Gminę Pawłowice, Gmina Pszczynę, Gminę Suszec oraz Powiat Pszczyński.

Ogólny opis projektu

Projekt e-wrota ma na celu wdrożenie sytemu informatycznego, umożliwiającego dostęp do informacji i usług drogą elektroniczną. Projekt dotyczy usług z zakresu m.in. oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia. Informacje zlokalizowane są na mapach powiatu pszczyńskiego. Odbiorcami wymienionych usług są przede wszystkim mieszkańcy powiatu pszczyńskiego. Pośrednio korzyści odniosą także podmioty sektora prywatnego i publicznego.

Zgodność z celami RPO WSL

Dofinansowany projekt jest zgodny z Celem Głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 tj. „Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej i przestrzennej regionu", szczególnie w zakresie płaszczyzny społecznej: poprawa jakości życia mieszkańców, wzbogacenie tożsamości kulturowej i procesy integracyjne, rozwój usług i zasobów społecznych, wzrost mobilności zawodowej i społecznej. Opisywany projekt wpisuje się w Cel Szczegółowy RPO WSL - Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego
w regionie.

Budżet

Budżet projektu: 2 326 127,42 zł
Dotacja: 1 941 898,11 zł
Poziom dofinansowania z UE: 85%
Procentowy wkład własny Partnerów ze względu na liczbę mieszkańców:

Gmina Pszczyna – 48%
Gmina Pawłowice – Lider Projektu – 17%
Gmina Miedźna – 15%
Gmina Suszec – 10%
Gmina Goczałkowice – Zdrój – 6%
Gmina Kobiór – 4%

Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie 999
Europejski Numer Alarmowy 112

 

 

 


Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie wodociągowe 994